Overall Program
กําหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม
Please note that the schedule is subject to change.

10:00 -11:00
“Awakening You Passion for Nature, Planet, and All Creatures”
อเล็กซ์ เรนเดลล์
ทูตสันถวไมตรีของโครงการสิ่งแวดล้อมแห่งสหประชาชาติ (UNEP National Goodwill Ambassador)

- War Stage -
11:00 -13:00
Trash to Treasure Workshop
“กล่องสร้างฝัน” by BAB
- WAR STAGE -
13.30 – 14.30
Career advice panel discussion #1 Corporate
คุณวิรัช เมฆสัมพันธ์
รองผู้อำนวยการ
สายงานสนับสนุนสำนักกรรมการผู้อำนวยการใหญ่
บริษัทไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)
ดร.สวนิตย์ บุญญาสุวัฒน์
โกศลพิศิษฐ์กุล
ผู้จัดการฝ่าย หน่วยงานกลยุทธ์และบริหารความยั่งยืนองค์กร
บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)
คุณปราชญ์ เกิดไพโรจน์
ผู้อำนวยการด้านความยั่งยืนประจำภูมิภาคเอเชีย และผู้จัดการด้านสิทธิมนุษยชน
บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จํากัด (มหาชน)
 

คุณเจรมัย พิทักษ์วงศ์
กรรมการผู้จัดการ
บริษัท อมรินทร์พริ้นติ้ง แอนด์ พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน)
ดำเนินรายการโดย

ดร.ภูมิพร ธรรมสถิตย์เดช
ที่ปรึกษา Strategic Innovation Design
สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
อาจารย์ประจำวิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล

- WAR STAGE -

13:30-14:00
"The Global Scale: Global SDG Scorecard & Way Forward"
Mr. Renaud Meyer
UNDP Resident Representative to Thailand

- HOUSE 3 , HOUSE 4, HOUSE 5 -
14:00-15:00
"ความก้าวหน้าของไทยในการอนุวัติเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน"
โดย คุณณัฐวัฒน์ กฤษณามระ
อธิบดีกรมองค์การระหว่างประเทศ
กระทรวงการต่างประเทศ
- HOUSE 3 , HOUSE 4, HOUSE 5 -

15.00 – 17.30
พิธีเปิดงาน Thailand Sustainability Expo 2020
- OPEN STAGE, HOUSE 3 , HOUSE 4, HOUSE 5 -
18.15-18.30
Sustainability Film
สารคดีสั้น
จากสึนามิ สู่ชัยชนะ
- HOUSE 3 -
18.30-18.45
Sustainability Film
สารคดีสั้น
เมล็ดพันธุ์ แห่งชัยชนะ
- HOUSE 3 -
19.00-19.15
Sustainability Film
สารคดีสั้น
อาชีพ แห่งชัยชนะ
- HOUSE 3 -
19.15-19.30
Sustainability Film
สารคดีสั้น
ฟื้นฟู สู่ชัยชนะ
- HOUSE 3 -

18.15-18.30
Sustainability Film
สารคดีสั้น
Less Is More ดีพอเมื่อพอดี ตอน โครงการพระราชดำริฯ แหลมผักเบี้ย
- HOUSE 4 -
18.30-18.45
Sustainability Film
สารคดีสั้น
Less Is More ดีพอเมื่อพอดี ตอน โครงการตามพระราชดำริฯ ชั่งหัวมัน
- HOUSE 4 -
19.00-19.15
Sustainability Film
สารคดีสั้น
Less Is More ดีพอเมื่อพอดี ตอน หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
- HOUSE 4 -
19.15-19.30
Sustainability Film
สารคดีสั้น
Less Is More ดีพอเมื่อพอดี ตอน SEP in Timor-Leste
- HOUSE 4 -

18.15-18.45
Sustainability Film
สารคดีเชิงท่องเที่ยว
แสงแรก: ล่องเขื่อน คิดถึงพ่อ
- HOUSE 5 -

10.30
Sustainability in Social Action
ฟางข้าวไทยกับการพัฒนาเศรษฐกิจสีเขียว
โดย คุณจารุวรรณ คำเมือง
ผู้ก่อตั้งและกรรมการผู้จัดการ
หจก.ฟางไทย แฟคตอรี่
- WAR STAGE -
11.00
Sustainability in Social Action
ฟาร์มเอไอ: ระบบวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกเพื่อความยั่งยืนในภาคการเกษตร
โดย ดร.รัสรินทร์ ชินโชติธีรนันท์
ผู้ก่อตั้งและกรรมการบริหาร
บริษัท ลิสเซินฟิลด์ จำกัด
- WAR STAGE -
11.30
Sustainability in Social Action
รุกขกร: หมอต้นไม้กับลมหายใจในเมือง
โดย คุณอรยา สูตะบุตร
กรรมการผู้จัดการ
บริษัท รุกขกรวิสาหกิจเพื่อสังคม จำกัด
- WAR STAGE -
13.00 -14.30

Trash to Treasure Workshop
“When Scrap is not Crap”
โดย PangNual Studio
- WAR STAGE -
15.00 - 16:00
การบริหารจัดการประป๋อง อลูมิเนียม
Yes I Can
โดย ThaiBev Can
- WAR STAGE -
15.00-15.30
Greenery Water: Consumers Can Change The World
โดย คุณธนบูรณ์ สมบูรณ์
ผู้ก่อตั้งและกรรมการผู้จัดการ
บริษัท กรีนเนอรี่ เอสอี จำกัด
- WAR STAGE -
17.30 - 18:15
CAREER ADVICE PANEL DISCUSSION #2 SOCIAL ENTERPRISE
คุณมีชัย วีระไวทยะ
ประธานมูลนิธิ มีชัย วีระไวทยะ
และผู้ก่อตั้งสมาคมพัฒนาประชากรและชุมชน
คุณสมศักดิ์ บุญคำ (ไผ)
Founder & CEO
Local Alike platform
การทำธุรกิจท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน
คุณไอรีล ไตรสารศรี (ออย)
ART for CANCER
ดำเนินรายการโดย

ดร.คทาเทพ พงศ์ทอง
อาจารย์ประจำ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์

- WAR STAGE -
18.30 - 19:30
ชีวามิตร (Cheevamitr)
เราจะเป็น “เพื่อนตาย” ของกันและกันได้อย่างไร
โดย
คุณสุรสา ปุ่นอภิรัตน์
คุณสรันรัตน์ วิริยะโยธิน

ดำเนินรายการโดย
ดีเจเปิ้ลหน่อย วรัษฐา พงษ์ธนานิกร
- WAR STAGE -

10.30 - 12:00
“Enterprise Resilience Clinic Workshop”
โดย คุณศุภพิมพ์ วัณโณภาศ
Thailand National Coordinator
SEED
- HOUSE 3 -
13.00 - 14:00
“How Companies Can Really Become A 'Force For Good' Workshop”
โดย คุณสกุลทิพย์ กีรติพันธวงศ์
Executive Director
BCorp Thailand
- HOUSE 3 -
14.30 - 15:30
ทะเลไทยในยุคหลังโควิด-19
โดย ผศ.ดร.ธรณ์ ธำรงนาวาสวัสดิ์
- HOUSE 3 -
15.45 - 17:30
Launch of Win Win WAR Special Online Edition
- HOUSE 3 -
18.30-19.30
Sustainability Film
องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ
สารคดี เปิดโลกสีเขียว หมู่เกาะลันตา
- HOUSE 3 -

10.30 - 12:00
"เจ๊งแต่จบ...."
CU Innovation
1. Tann D
2. Baiya
3. Termtem
4. Tact
- HOUSE 4 -
13.30 - 14:00
"เจ๊งแต่จบ...."
CU Innovation
1. TakeMeTour
2. CU robocovid
3. Haxter
4. Napsolute
- HOUSE 4 -
14.15 - 15:00
Introducing SpaceF and meet food innovation startups from the first batch
by Thai Union
- HOUSE 4 -
15.00
สมุยโมเดล
ต้นแบบการจัดการบรรจุภัณฑ์หลังการบริโภคเพื่อชุมชนและสิ่งแวดล้อม
โดย คุณอรทัย พูลทรัพย์
กรรมการผู้จัดการ
บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ รีไซเคิล จำกัด
- HOUSE 4 -
15.30 – 15.50
ศิลปะและความยั่งยืน
โดย ม.ล. จิราธร จิรประวัติ
นักวาดภาพและครูศิลปะ
- HOUSE 4 -
15.50 – 16.00
กิจกรรม “วาดรูปแบบประหยัดพลังงาน
Save Energy Drawings”
โดย คุณภัทรีดา ประสานทอง
นักวาดภาพประกอบ
- HOUSE 4 -
16.00
Bangkok Art Biennale
- HOUSE 4 -
16.30
เสวนา "ความสำคัญของการสร้างความโปร่งใสและความร่วมมือระหว่างทุกภาคส่วนเพื่อการปราบปรามปัญหาการทำประมงผิดกฎหมายที่มีประสิทธิภาพในประเทศไทย"
คุณปราชญ์ เกิดไพโรจน์

คุณวัชรินทร์ รัตนชู

คุณอิงภัส ภัคชัยรัชกุล

- HOUSE 4 -
17.00
เมืองประมง ดงโรงงาน ลานเกษตร
ภาษาเมียนมา และการศึกษาอย่างยั่งยืน
โดย ผอ.เกียรติกูล เหล่ากอดี
- HOUSE 4 -
18.15-18.45
Sustainability Film
C asean
ASEAN Youth Showcase


18.30-18.35
โครงการ WeAble-BerdayaBareng
แพลตฟอร์มให้ความรู้สำหรับผู้พิการ
อินโดนีเซีย

18.35-18.40
โครงการ Identify Identity
การให้ความรู้กับเด็กไร้สัญชาติ
มาเลเซีย

18.40-18.45
โครงการ Sex (Z)
การให้ความรู้เรื่องเพศศึกษากับวัยรุ่น
ฟิลิปปินส์
- HOUSE 4 -
19.00-19.30
Sustainability Film
แสงของดวงตะวัน ธงไชย แมคอินไตย์
(Version ไฟจากฟ้า@ทะเล)
- HOUSE 4 -

10.30 - 11:20
Sustainability Film
10.23นาที
สวนอัจฉริยะ “Smart Grow” ปลูกผักกินได้ในห้อง ไม่ง้อแสงแดด

8:58 นาที
ล้วงลับ! อาหารซูเปอร์ ขายไม่หมดแล้วไปไหน?

3.10นาที
นวัตกรรมด้านสุขภาพและการแพทย์

2.12นาที
นวัตกรรมในกระบวนการผลิต

14:49 นาที
น้องตาลและทีม Ricult ช่วยเกษตรกร

15:48 นาที
เหล่า Founder Apprentice ผันตัวมาเป็นเกษตรกรไฮเทค
- HOUSE 5 -
13.00 – 15.00
กระทรวงการต่างประเทศ
Advice for Young Startups in Sustainable Business
by GC
- HOUSE 5 -
15.00
Sustainability in Social Action
โครงการกาแฟดูแลป่า
กาแฟใต้ร่มเงาไม้ใหญ่ เพื่อผืนป่าที่ยั่งยืน
โดย คุณคมพิชญ์ พนาสุภน
- HOUSE 5 -
15.30
เสวนา "การพัฒนารูปแบบวัสดุสำหรับการฟื้นฟูปะการัง" โดย
รศ. สพญ.ดร. นันทริกา ชันซื่อ
ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยโรคสัตว์น้ำ คณะสัตวแพทยศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิยาลัย

คุณชนะ ภูมี
VICE PRESIDENT
ธุรกิจซีเมนต์และผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง เอสซีจี

คุณอุกกฤต สตภูมินทร์
ผู้อำนวยการกองอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล
กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
- HOUSE 5 -
16.00

Put Our Heart into Food for Nature
ความมั่นคงทางอาหาร จากภูผาสู่ป่าชายเลน
คุณณฐมน กะลำพะบุตร

คุณชัชวาล ชาวสมุทร
- HOUSE 5 -
18.30-18.45
กระทรวงการต่างประเทศ
สารคดีสั้น - รายการ Less Is More ดีพอเมื่อพอดี
ตอน หุ้นส่วนความร่วมมือ
- HOUSE 5 -
19.00-19.15
Sustainability Film
สารคดีสั้น - Less Is More ดีพอเมื่อพอดี
ตอน ปลานิล ณ โมซัมบิก
- HOUSE 5 -

11.00-12.00
CAREER ADVICE PANEL DISCUSSION #3
Tech Startup
คุุณไอติม-พริษฐ์ วัชรสินธุ
StartDee App
แอปพลิเคชันด้านการศึกษา
คุณอุกฤษ อุณหเลขกะ
Ricult สร้างเกษตรกรไทยให้เป็น Smart Farmer
ดำเนินรายการโดย

ดร.คทาเทพ พงศ์ทอง
อาจารย์ประจำ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์

- WAR STAGE -
13:00 -15:00
Trash to Treasure Workshop
DIY Eco Friendly Lamp
โดย ผู้ช่วยศาตราจารย์ วุฒิกร คงคา
โดย มูลนิธิบางกอกอาร์ตเบียนนาเล่
- WAR STAGE -
15:00 -16:00
Designer Panel
SUSTAINABILITY DESIGN CYCLE
วงจรการออกแบบเพื่อความยั่งยืน
โดย คุณเจรมัย พิทักษ์วงศ์
- WAR STAGE -
16:30 -17:30
“Barriers to Sustainable Innovations (Sustainnovation)”
โดย รศ.ดร.สิงห์ อินทรชูโต
หัวหน้าคณะที่ปรึกษาศูนย์วิจัยและนวัตกรรมเพื่อความยั่งยืน และหัวหน้าศูนย์สร้างสรรค์การออกแบบเพื่อสิ่งแวดล้อม ภาควิชานวัตกรรมอาคาร คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
- WAR STAGE -
17:30 -18:30
ชีวามิตร (Cheevamitr)
รู้ทันจิต เข้าใจกาย ก่อนลมหายใจสุดท้าย
คุณหมอแดง
วิทยากร มิติด้านการแพทย์

คุณตาล
ผู้ป่วยมะเร็งสมอง

คุณมอด
ดำเนินรายการ
- WAR STAGE -

13.30-14.30
CEO Panel Discussion
Decade of Sustainability in Action
- Open Stage, HOUSE 3 , HOUSE 4, HOUSE 5 -
ดร.คงกระพัน อินทรแจ้ง
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด
คุณฐาปน สิริวัฒนภักดี
กรรมการผู้อำนวยการใหญ่
บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด
คุณธีรพงศ์ จันศิริ
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด
ดำเนินรายการโดย
คุณสุทธิชัย หยุ่น

Corporate Showcases / Sustainability Talk Stories
- Open Stage, HOUSE 3 -
14.45 - 15.15
GC Sustainability Showcase
ตัวอย่างความสำเร็จโครงการเพื่อความยั่งยืนของ GC

โดย ดร.ชญาน์ จันทวสุ
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่
สายงานบริหารความยั่งยืนและภาพลักษณ์องค์กร

GC
15.15 - 15.45
How technology drives sustainability?
โดย คุณโฆษิต สุขสิงห์
รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่
ผู้บริหารสูงสุดกลุ่มธุรกิจต่อเนื่อง
ThaiBev
15.45 - 16.15
Sustainability Journey through the story of one fish
โดย คุณปราชญ์ เกิดไพโรจน์
ผู้อำนวยการด้านความยั่งยืนประจำภูมิภาคเอเชีย และผู้จัดการด้านสิทธิมนุษยชน
Thai Union
16.15 - 16.45
SCG Waste Management ในชุมชนเมือง
โดย คุณกุลเชฏฐ์ ธาราจันทร์
Chief Financial Officer,
SCG Packaging Public Company Limited
16:30 -17:30
Chula Innovations for Sustainable Society
โดย รศ. ดร.ณัฐชา ทวีแสงสกุลไทย
รองอธิการบดี ด้านการวางและกำหนดยุทธศาสตร์ นวัตกรรม และพันธกิจสากล
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- OPEN STAGE -
18:00 -18:30
Sustainability Film - Thai Union
  • Animation - Small Change Can Make a Big Difference to Combat Marine Debris / What is Fishery
  • Thai Union Rated No. 1 DJSI in Food Products Industry Secon Year in a Row By Dow Jones Sustainability Index
  • About Sea Change
  • Home Grown School Meals Project
- HOUSE 3 -
18.45 -19.15
การประเมินความเข้มข้นของก๊าซเรือนกระจกในชั้นบรรยากาศด้วยเทคโนโลยีการสำรวจระยะไกล
- HOUSE 3 -
19.30 – 19.45
แสงของดวงตะวัน ธงไชย แมคอินไตย์ (Version ไฟจากฟ้า@ทะเล)
- HOUSE 3 -

Corporate Showcases/ Sustainability Talk Stories


14.45 - 15.25
Vision of Sustainability
คุณสาโรช ชยาวิวัฒน์กุล
กรรมการผู้จัดการ
บริษัท ไทยเบฟเวอร์เรจแคน15.25 - 16.05
สานฝันอนาคตสดใส….ในครัวของโลก
Put our heart…into Food for Future Job!
คุณพิมลรัตน์ รีพัฒนาวิจิตรกุล
รองกรรมการผู้จัดการบริหารด้านบริหารทรัพยากรบุคคล
บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร
16.30-17.30
Towards Sustainability in Real Estate
โดย คุณธนพล ศิริธนชัย
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)


Sustainability and Smart City
คุณ ธนาฒย์ เกรียวสกุล
ผู้อำนวยการพัฒนาโครงการอย่างยั่งยืน
บริษัท เฟรเซอร์ส พร๊อพเพอร์ตี้ โฮลดิ้งส์ (ประเทศไทย) จำกัด

- HOUSE 4 -
18.00 - 18.15
Sustainability Film
PTTGC
CLS Event และ โครงการหล่อรักษ์โลก
- HOUSE 4 -
18.45-19.00
Sustainability Film
มูลนิธิชัยพัฒนา
สารคดีสั้น - จากสึนามิ สู่ชัยชนะ
- HOUSE 4 -
19.30-19.45
Sustainability Film
สารคดีสั้น-เมล็ดพันธุ์ แห่งชัยชนะ
- HOUSE 4 -

18.00-18.30
Sustainability Film
สวนอัจฉริยะ “Smart Grow” ปลูกผักกินได้ในห้อง ไม่ง้อแสงแดด
(10:23 นาที)

ล้วงลับ! อาหารซูเปอร์ ขายไม่หมดแล้วไปไหน?
(8:58 นาที)

นวัตกรรมในกระบวนการผลิต
(2.12 นาที)

นวัตกรรมด้านสุขภาพและการแพทย์
(3:10 นาที)
- HOUSE 5 -
18.45-19.00
Sustainability Film
มูลนิธิชัยพัฒนา
สารคดีสั้น - อาชีพ แห่งชัยชนะ
- HOUSE 5 -
19.30-19.45
Sustainability Film
สารคดีสั้น - ฟื้นฟู สู่ชัยชนะ
- HOUSE 5 -

10:00 -12:00
Trash to Treasure workshop
DIY ECO BAG: กระเป๋าอีโค่จากฝาขวดน้ำพลาสติก
คุณชัชชัย วราชุน

- WAR STAGE -
13:00 -15:00
พูดคุยกับทีมก้าวคนละก้าว
โดย คุณตูน อาทิวราห์ คงมาลัย

ดำเนินรายการโดย
คุณเบลล่า คุณโด๋ว และคุณหมอปัม
- OPEN STAGE -
17.30 - 18:15
CAREER ADVICE PANEL DISCUSSION #4 SOCIAL ACTION
เส้นทางอาชีพด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืนกับกลุ่มบุคคล

SOCIAL ACTION
แพทย์หญิง อภิสมัย ศรีรังสรรค์ (หมอเบิร์ท)
ผู้อำนวยการศูนย์จิตรักษ์กรุงเทพ
โรงพยาบาลกรุงเทพ
คุณอัญชนา มีมุตติ
นักศิลปะบำบัด
คุณพิณนรี ยนตรรักษ์
นักดนตรีบำบัด
คุณศิรินันท์ ทองดี
นักกิจกรรมบำบัด
ดำเนินรายการโดย

ดร.คทาเทพ พงศ์ทอง
อาจารย์ประจำ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์

- WAR STAGE -
10:00 -12:00
ASEAN Youth Speech Contest
Final Round
- - Seminar Room (The Mitr Room) -
14:00 -15:00
ASEAN Youth Speech Contest
Award Ceremony
- WAR STAGE -
16.00 - 17.30
Environment Boardgames
Wonky Veggie
โดย คุณลูกแพร์ สริตา วิรุฬห์ฉวี
- WAR STAGE -

16:15 -18:00
Sustainability Trends That Will Shape the future
Every human on earth GO GREEN!
วิถีชาว สีเขียว เพื่อโลก
โดยคุณกอล์ฟ รัฐวุฒิ ชัยวงศ์ขจร
HEAD of Talents at The Flight 19
- HOUSE 3 -
18:30 -18:45
Sustainability Film
องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ
- HOUSE 3 -
18.30-19.30
สารคดี
เปิดโลกสีเขียว อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่
- HOUSE 3 -

10.30-12.00
ผู้แทนเยาวชนจากกรมองค์การระหว่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ
บทบาทของเยาวชนต่อการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน
- HOUSE 4 -
โดย คุณนัศรุดดีน ยามา
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
ผู้แทนเยาวชนไทยฝนการประชุม ECOSOC YOUTH FORUM
คุณพริมา ภูพรชัย
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ก่อตั้งSpeaking Hub
คุณชนัญชิดา มลิวัลย์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ผู้แทนเยาวชนไทยในการประชุม
ECOSOC Youth Forum ครั้งที่ 9
คุณกรวีร์ ทองอินที
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้แทนเยาวชนไทยในการประชุม UNGA 74
13.00 - 13.10
Sustainability Film
คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน
Animation - เพราะทุกนาทีต้องมีไฟ(ฟ้า)
ภาพยนตร์สั้น - เพราะทุกนาทีต้องมีไฟ(ฟ้า)
- HOUSE 4 -
13.15 -13.30
Sustainability Film
C asean
ASEAN Youth Showcase
โครงการ WeAble-BerdayaBareng
แพลตฟอร์มให้ความรู้สำหรับผู้พิการ
อินโดนีเซีย

โครงการ Identify Identity
การให้ความรู้กับเด็กไร้สัญชาติ
มาเลเซีย

โครงการ Sex (Z)
การให้ความรู้เรื่องเพศศึกษากับวัยรุ่น
ฟิลิปปินส์
- HOUSE 4 -
14.00 - 16.00
Sustainability Trends That Will Shape the future:
Every human on earth GO FOR SOCIETY! – Experience in the dark#1
โดย คุณกฤษณ์ สงวนปิยะพันธ์ (หลุยส์)
ผู้อำนวยการฝ่ายสร้างสรรค์การแสดง บริษัท Blind Experience 
- HOUSE 4 -
16.15 - 18.00
Sustainability Trends That Will Shape the future:
Experience in the dark: Part 2
"ปิดตา เปิดใจ แก้ไขปัญหาสังคม

โดย คุณโสภณ ทับกลอง (ทอฟฟี่)
- HOUSE 4 -
18.30 - 18.45
Sustainability Film
คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน

18.30-18.35
ไฟฟ้าเรื่องใหญ่ใช่ให้เป็น


18.40 - 18.45
พลังงานไฟฟ้า=พลังงานชีวิต
- HOUSE 4 -
18.30 -20.00
Sustainability Film
ภาพยนตร์ไทยแนวสารคดี - 2,215 เชื่อ บ้า กล้า ก้าว
- HOUSE 4 -

10.30-11.30
Sustainability Film
องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ
Animation - อาชีพแห่งอนาคต
- HOUSE 5 -
13.00 – 14.00
Put Our Heart into food for Health:
ใส่ใจสุขภาพ ...ใส่ใจผู้บริโภค
โดย ดร.ศศิ ภวมัย
ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารซีพีเอฟ
- HOUSE 5 -
14.15-16.00
UNDP Sustainability Workshops for Youth:
Smart ways guide to save the world
โดย คุณอภิญญา สิระนาท
ผู้เชี่ยวชาญด้านการลงทุนเพื่อสังคม
โครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติประจำประเทศไทย

คุณณิชกานต์ ธรมธัช
เจ้าหน้าที่งานพัฒนาเยาวชนและนวัตกรรมเพื่อสังคม
โครงการพัฒนาเเห่งสหประชาชาติประจำประเทศไทย
- HOUSE 5 -
16.15-18.00
Sustainability Trends That Will Shape the future
Every human on earth GO FOR ECONOMIC!
สีสันของผืนผ้า เพื่อสิ่งแวดล้อมและสังคม สู่ความยั่งยืนทางเศรษฐกิจ
โดย คุณธมลวรรณ วิโรจน์ชัยยันต์
Co-founder of Moreloop

คุณอมรพล หุวะนันทน์
Co-founder of Moreloop
- HOUSE 5 -
18.30 – 18.45
Sustainability Film
คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน
ภาพยนตร์สั้น - ไฟฟ้าเรื่องใหญ่ใช่ให้เป็น
ภาพยนตร์สั้น-พลังงานไฟฟ้า=พลังงานชีวิต
- HOUSE 5 -