Ecosystem
เพราะการทำงานเพื่อบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนเป็นเรื่องของพลเมืองโลกทุกคน คณะผู้จัดงาน Thailand Sustainability Expo และผู้สนับสนุนจากบริษัทชั้นนำของประเทศไทย  มีความมุ่งมั่นที่จะให้งานนี้เป็นมากกว่าเอ็กซ์โป แต่เป็นพื้นที่ ที่รวบรวมเรื่องราว กิจกรรม และโครงการด้านการพัฒนายั่งยืน ทั้งจากองค์กรภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน โดยคณะทำงานต้องการเน้นถึงความสำคัญของการเชื่อมโยงเครือข่าย และการดำเนินงานที่สามารถสร้างผล กระทบในเชิงบวกอย่างเป็นรูปธรรม เพราะการสร้าง “พลังร่วม” คือเครื่องมือที่สำคัญในการผลักดันการเปลี่ยนแปลง ที่ยั่งยืน “เพื่อโลก” อย่างแท้จริง