TALKS
กําหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม
Please note that the schedule is subject to change.
10.30
Sustainability in Social Action
ฟางข้าวไทยกับการพัฒนาเศรษฐกิจสีเขียว
โดย คุณจารุวรรณ คำเมือง
ผู้ก่อตั้งและกรรมการผู้จัดการ
หจก.ฟางไทย แฟคตอรี่
- WAR STAGE -
11.00
Sustainability in Social Action
ฟาร์มเอไอ: ระบบวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกเพื่อความยั่งยืนในภาคการเกษตร
โดย ดร.รัสรินทร์ ชินโชติธีรนันท์
ผู้ก่อตั้งและกรรมการบริหาร
บริษัท ลิสเซินฟิลด์ จำกัด
- WAR STAGE -
11.30
Sustainability in Social Action
รุกขกร: หมอต้นไม้กับลมหายใจในเมือง
โดย คุณอรยา สูตะบุตร
กรรมการผู้จัดการ
บริษัท รุกขกรวิสาหกิจเพื่อสังคม จำกัด
- WAR STAGE -
15.00
สมุยโมเดล
ต้นแบบการจัดการบรรจุภัณฑ์หลังการบริโภคเพื่อชุมชนและสิ่งแวดล้อม
โดย คุณอรทัย พูลทรัพย์
กรรมการผู้จัดการ
บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ รีไซเคิล จำกัด
- HOUSE 4 -
15.30 – 15.50
ศิลปะและความยั่งยืน
โดย ม.ล. จิราธร จิรประวัติ
นักวาดภาพและครูศิลปะ
- HOUSE 4 -
17.00
เมืองประมง ดงโรงงาน ลานเกษตร
ภาษาเมียนมา และการศึกษาอย่างยั่งยืน
โดย ผอ.เกียรติกูล เหล่ากอดี
- HOUSE 4 -
15.30
เสวนา "การพัฒนารูปแบบวัสดุสำหรับการฟื้นฟูปะการัง" โดย
รศ. สพญ.ดร. นันทริกา ชันซื่อ
ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยโรคสัตว์น้ำ คณะสัตวแพทยศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิยาลัย

คุณชนะ ภูมี
VICE PRESIDENT
ธุรกิจซีเมนต์และผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง เอสซีจี

คุณอุกกฤต สตภูมินทร์
ผู้อำนวยการกองอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล
กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
- HOUSE 5 -
10.30-12.00
ผู้แทนเยาวชนจากกรมองค์การระหว่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ
บทบาทของเยาวชนต่อการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน
โดย คุณนัศรุดดีน ยามา
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
ผู้แทนเยาวชนไทยฝนการประชุม ECOSOC YOUTH FORUM


คุณพริมา ภูพรชัย
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ก่อตั้งSpeaking Hub

คุณกรวีร์ ทองอินที
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้แทนเยาวชนไทยในการประชุม UNGA 74

คุณชนัญชิดา มลิวัลย์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ผู้แทนเยาวชนไทยในการประชุม ECOSOC Youth Forum ครั้งที่ 9
- HOUSE 4 -
16:15 -18:00
Sustainability Trends That Will Shape the future
Every human on earth GO GREEN!
วิถีชาว สีเขียว เพื่อโลก
โดยคุณกอล์ฟ รัฐวุฒิ ชัยวงศ์ขจร
HEAD of Talents at The Flight 19
- HOUSE 3 -
14.00 - 16.00
Sustainability Trends That Will Shape the future:
Every human on earth GO FOR SOCIETY! – Experience in the dark#1
โดย คุณกฤษณ์ สงวนปิยะพันธ์ (หลุยส์)
ผู้อำนวยการฝ่ายสร้างสรรค์การแสดง บริษัท Blind Experience 
- HOUSE 4 -
16.15 - 18.00
Sustainability Trends That Will Shape the future:
Every human on earth GO FOR SOCIETY! – Experience in the dark#2
โดย คุณโสภณ ทับกลอง (ทอฟฟี่)
นักแสดงและศิลปินบนเส้นทางการอยู่ร่วมกันของผู้พิการและคนในสังคม ครูสอนการแสดง และใช้ศิลปะการละครเพื่อเล่าเรื่องราวของคนตาบอด 
- HOUSE 4 -
16.15-18.00
Sustainability Trends That Will Shape the future
Every human on earth GO FOR ECONOMIC!
สีสันของผืนผ้า เพื่อสิ่งแวดล้อมและสังคม สู่ความยั่งยืนทางเศรษฐกิจ
โดย คุณธมลวรรณ วิโรจน์ชัยยันต์
Co-founder of Moreloop

คุณอมรพล หุวะนันทน์
Co-founder of Moreloop
- HOUSE 5 -