ยูเอ็นโกลบอลคอมแพ็ก (UN Global Compact UNGC)

Global Trends | 16 กันยายน 2563

ยูเอ็นโกลบอลคอมแพ็ก (UN Global Compact UNGC) คือ กรอบความร่วมมือการพัฒนาเพื่อความยั่งยืนแห่งสหประชาชาติ เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมขององค์กรธุรกิจในการดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม บนพื้นฐานของความสมัครใจและมาตรการที่ปฏิบัติได้จริง โดยมุ่งหมายให้กลยุทธ์และการดำเนินธุรกิจสอดคล้องกับหลักการสากลสิบประการ (Ten Principles) ในด้านสิทธิมนุษยชน แรงงาน สิ่งแวดล้อม และการต่อต้านคอรัปชั่น ไปปรับใช้ในกิจกรรมทางธุรกิจ และการกระตุ้นให้เกิดการลงมือปฏิบัติเพื่อสนับสนุนเป้าหมายต่างๆของสหประชาชาติ ซึ่งรวมถึงเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals SDGs) เป้าหมายของยูเอ็นรโกลบอลคอมแพ็ก หวังที่จะร่วมสร้างเศรษฐกิจโลกที่ยั่งยืนและเปิดโอกาสให้ทุกคนมีส่วนร่วมในการพัฒนาทั้งด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม และด้านสิ่งแวดล้อม ให้มีความสมดุล

โดยมีสมาชิกรวมทั้งสิ้น จำนวน 1 หมื่นกว่าองค์กรใน 159 ประเทศทั่วโลก และประเทศไทยมีองค์กรชั้นนำจากกลุ่มอุตสาหกรรมต่างๆเข้าร่วมเป็นสมาชิก จำนวน 54 ราย รวมถึงไทยเบฟ ที่ได้เข้าร่วมเป็นสมาชิกยูเอ็นโกลบอลคอมแพ็กเช่นกัน