Circular Solutions การแก้ปัญหาแบบหมุนเวียน การสร้างโครงสร้างพื้นฐานแห่งอนาคต

Global Trends | 8 กันยายน 2563

กระบวนการคิดแบบหมุนเวียน เป็นการรักษาและการใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์และยาวนานที่สุด เพื่อดึงคุณค่าสูงสุดของทรัพยากรที่ใช้นั้นๆ ออกมา ไม่ว่าจะเป็นในธุรกิจอาหาร แฟชั่น ไปจนถึงอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ และการสร้างโครงสร้างสิ่งแวดล้อมสร้างสรรค์โดยมนุษย์ต่างๆ กระบวนการคิดแบบหมุนเวียนนี้ จะยังคงได้รับความสนใจอย่างยิ่งในปี 2020 ผลักดันให้เกิดนวัตกรรมและทำให้ธุรกิจในรูปแบบเดิมๆ เสียระบบไป

ด้วยแรงกดดันทางสังคมและกฎข้อบังคับรวมถึงแผนปฏิบัติการเศรษฐกิจหมุนเวียนของคณะกรรมาธิการยุโรป บริษัทผู้ผลิตสินค้าอุปโภคบริโภคต่างเริ่มนำร่องและใช้กลยุทธ์แบบหมุนเวียนกันมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นการออกแบบผลิตภัณฑ์ใหม่เพื่อให้ใช้วัสดุและพลังงานน้อยลง การเปลี่ยนไปใช้รูปแบบผลิตภัณฑ์ในฐานะการบริการ (การปล่อยให้เช่าซื้อผลิตภัณฑ์) การให้บริการรับคืนผลิตภัณฑ์ การนำขยะกลับมาใช้ใหม่ และการใช้วัสดุทดแทนหรือวัสดุหมุนเวียน

แม้จะมีการขับเคลื่อนที่เพิ่มขึ้น แต่ในโลกปัจจุบัน มีเพียง 8.6% ที่เป็นแบบหมุนเวียน และไม่มีที่ไหนเลยที่จะช่วยจำกัดภาวะโลกร้อนไว้ที่ 1.5 องศาเซลเซียสได้ จึงเป็นความจำเป็นเร่งด่วนที่จะต้องปรับขนาดกิจกรรมเหล่านี้และทำความเข้าใจในธรรมชาติที่เชื่อมโยงกันระหว่างกระบวนการหมุนเวียนและกิจกรรมเพื่อลดคาร์บอน โดยตระหนักถึงการใช้ประโยชน์จากศักยภาพเศรษฐกิจหมุนเวียนให้ได้อย่างเต็มที่ ว่าเป็นเส้นทางสู่อนาคตที่มีคาร์บอนต่ำ

การคาดการณ์ในปี 2020
นอกเหนือจากการนำเสนอโอกาสทางเศรษฐกิจมูลค่าหลายล้านล้านดอลลาร์แล้ว เศรษฐกิจหมุนเวียนยังมีบทบาทสำคัญในการจัดการกับความท้าทายอื่น ๆ ในยุคของเราอีก โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ การสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพ การขาดแคลนทรัพยากรขยะและมลพิษ การเชื่อมโยงและความคาบเกี่ยวระหว่างความสามาถในการคงทนต่อสภาพภูมิอากาศและเศรษฐกิจหมุนเวียนกำลังชัดเจนขึ้น ด้วยการเปลี่ยนแปลงพื้นฐานที่จำเป็นทางเศรษฐกิจ และการสร้างมูลค่าต่างๆ

ในปี 2020 และหลังจากนั้น เราคาดหวังว่า บริษัท อื่น ๆ จะสร้างสรรค์นวัตกรรมทำงานร่วมกันและแสดงให้เห็นถึงโอกาสของเศรษฐกิจหมุนเวียนที่ปล่อยมลพิษเป็นศูนย์

ข้อแนะนำสำหรับองค์กรธุรกิจ

  1. ให้ลำดับความสำคัญของการลดปริมาณการใช้วัตถุดิบแต่ให้ยังคงตอบสนองความต้องการได้เช่นเดิม (dematerialization) และระบบปิด หรือ กระบวนการแปรสภาพเฉพาะสินค้าที่เป็นของบริษัทนั้นๆ เอง (Closed-loop) เป็นการทำงานร่วมกันภายในและภายนอกห่วงโซ่คุณค่า เพื่อเพิ่มการนำกลับผลิตภัณฑ์และรักษาวัสดุไว้ใช้งาน
  2. พิจารณาว่าเศรษฐกิจหมุนเวียนจะสามารถช่วยให้ธุรกิจของคุณบรรลุเป้าหมายด้านสภาพอากาศได้อย่างไรบ้าง
  3. บริษัทของคุณกำลังพิจารณากลยุทธ์เพื่อลดการบริโภคอยู่หรือไม่? พิจารณาว่ามีโมเดลทางเลือกใดบ้างที่สามารถส่งมอบคุณค่าให้กับลูกค้าและธุรกิจได้บ้าง

อ้างอิง https://trends.sustainability.com/2020/circular-solutions/