Trash to Treasure Contest 2021

Contest| 18 สิงหาคม 2564


Trash to Treasure Contest 2021

หัวข้อการประกวด “Trash to Treasure เพราะขยะก็มีค่า”

ประเภทการแข่งขัน (บุคคลเท่านั้น)

1.             ผลงาน 2 มิติ mix media 

·       มองได้ด้านเดียว มีฉากหลัง

·       ขนาดผลงานไม่ต่ำกว่า 60 x 80 เซนติเมตร

·       ขนาดผลงาน มีความกว้าง ความยาว หรือความสูง ไม่เกิน 100 เซนติเมตร

·       น้ำหนักไม่เกิน 25 กิโลกรัม

2.             ผลงานประติมากรรม 3 มิติ mix media

·       ขนาดผลงาน มีความกว้าง ความยาว ความสูง ไม่เกิน 200 เซนติเมตร รวมกรอบหรือฐาน

·       ขนาดผลงานมีความกว้าง ความยาว ความสูง ไม่ต่ำกว่า 100 เซนติเมตร รวมกรอบหรือฐาน

 

คุณสมบัติผู้เข้าประกวด

 •        นักเรียน/นิสิต/นักศึกษา
 •        เป็นบุคคลที่มีภูมิลำเนาอยู่ในประเทศไทย
 •        เป็นผู้สร้างสรรค์ศิลปกรรมที่ส่งเข้าประกวดด้วยฝีมือและความคิดของตนเอง
 •        เป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ในงานที่ส่งเข้าประกวด ซึ่งจะต้องไม่ละเมิดลิขสิทธิ์ของบุคคล หรือ บริษัทอื่นใด
 •        เป็นผลงานที่ไม่เคยเข้าร่วมประกวดที่ใดมาก่อน

 

ข้อบังคับ

 •        เลือกใช้วัสดุเหลือใช้ (Trash) หลักตามโจทย์กำหนด ประกอบด้วย

       ขวดน้ำพลาสติก

       ถุงพลาสติก

       กล่องลัง

     อย่างน้อยหนึ่งชนิด โดยใช้วัสดุเหลือใช้ (Trash) หลักตามโจทย์ไม่น้อยกว่า 20% ของชิ้นงาน

 •        สามารถเลือกใช้วัสดุเหลือใช้ (Trash) อื่นๆ ประกอบผลงานเพื่อสร้างความแตกต่างได้
 •        วัสดุเหลือใช้(Trash) ทุกชนิดที่นำมาประกอบเป็นชิ้นงานห้ามนำเสนอแบรนด์สินค้า
 •        ผลงานที่ส่งต้องอยู่ในสภาพเรียบร้อย สามารถถอดประกอบ เคลื่อนย้าย และติดตั้งได้โดยสะดวก
 •        ผลงานต้องมีความทนทาน สามารถติดตั้งและจัดแสดงกลางแจ้งได้
 •        ต้องถ่ายวีดีโอนำเสนอ conceptual idea & ชิ้นงานสำเร็จ

 

ระยะเวลา และรอบของการแข่งขัน

       16 ส.ค. – 3 ก.ย. 64 ประกาศรับสมัคร

       4 ก.ย. – 10 ก.ย. 64 คัดเลือก ผู้ผ่านเข้ารอบ 10 ผลงาน จากแต่ละประเภทการแข่งขัน รวม 20 ผลงาน

       10 ก.ย. – 25 ก.ย. 64 ผู้ผ่านการคัดเลือก จัดทำผลงาน 20 ชิ้น

       30 ก.ย. 64 เคลื่อนย้ายผลงานมาจัดแสดง และทำการนำเสนอต่อคณะกรรมการฯเพื่อตัดสินรอบสุดท้าย ณ สถานที่ตามคณะผู้จัดงานกำหนด

       1 ต.ค. – 3 ต.ค. 64 ประกาศผลผู้ชนะ

 

การส่งผลงานเข้าประกวดในรอบคัดเลือก

1.     1. กรอกเอกสารการสมัคร online ที่ คลิกเพื่อสมัคร

       ข้อมูลผู้สมัคร

       ร่างแบบชิ้นงาน ไม่เกิน 10 ไฟล์ ขนาดรวมไม่เกิน 10 GB

       VDO นำเสนอร่างผลงาน ไม่เกิน 1 ไฟล์ ขนาดไม่เกิน 10 GB

2.     2. ผู้สมัครต้องบันทึก VDO นำเสนอชิ้นงาน ประกอบด้วยเนื้อหา

       แนะนำตัวผู้สมัคร

       นำเสนอแนวความคิดการสร้างสรรค์ผลงาน

       นำเสนอ วัสดุเหลือใช้ (Trash) ที่เลือกมาทำชิ้นงาน

       ความยาวไม่เกิน 3 นาที

 

การส่งผลงานเข้าประกวดในสุดท้าย

 • 1.     20 ผู้สมัครที่ผ่านเข้ารอบสุดท้าย จัดทำชิ้นงานจริงตามแบบร่างในระยะเวลาที่กำหนด
 • 2.     คณะผู้จัดงานขนส่งผลงานจริงมาจัดแสดงที่งาน Thailand Sustainability Expo 2021
 • 3.     ผู้สมัครนำเสนอผลงานทาง Online กับคณะกรรมการ
 • 4.     ประกาศผลผู้ชนะ

เกณฑ์การตัดสิน

 •        คณะกรรมการคัดเลือกตัดสิน ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิด้านต่างๆ
 •        การตัดสินถือคุณภาพของผลงานเป็นสำคัญ ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่ยุติ
 •        คณะกรรมการขอสงวนสิทธิ์ที่จะยกเลิกรางวัล และเรียกคืนเงินรางวัลในภายหลัง หากมีหลักฐานพิสูจน์ได้ว่า ผลงานของผู้สมัครได้ลอกเลียนแบบงานผู้อื่น หรือผู้สมัครมิได้สร้างสรรค์งานด้วยตนเอง

รางวัลพร้อมใบประกาศเกียรติคุณ

1.     ประเภทผลงาน 2 มิติ mix media 

       รางวัลชนะเลิศอันดับ 1                   เงินรางวัล 30,000 บาท

       รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 เงินรางวัล 15,000 บาท

       รางวัลรองชนะเลิศอันดับ เงินรางวัล 10,000 บาท

2.     ประเภทผลงานประติมากรรม 3 มิติ mix media 

       รางวัลชนะเลิศอันดับ 1                   เงินรางวัล 50,000 บาท

       รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 เงินรางวัล 30,000 บาท

 

       รางวัลรองชนะเลิศอันดับ เงินรางวัล 15,000 บาท