Shaper in Action: Waste Hero Awards

Contest| 27 มกราคม 2564

สมัครเข้าร่วมโครงการ คลิก ...

 

ทุกปีเราสร้างขยะมูลฝอยในเมืองมากถึง 2.01 พันล้านตัน โดยมีขยะอย่างน้อย 33% ที่ไม่ได้รับการจัดการในรูปแบบที่ปลอดภัยต่อสิ่งแวดล้อม คาดว่าในปี 2593 ปริมาณขยะบนโลกจะเพิ่มมากขึ้นถึงสามเท่า โดยกว่า 23% ของปริมาณดังกล่าวมาจากภูมิภาคเอเชียตะวันออกและแปซิฟิก 

"Shaper in Action" โครงการสืบเนื่องโดยคณะผู้จัดงาน Thailand Sustainability Expo ปี 2563 ขอเชิญ คนสายกรีน ทุกท่าน ไม่ว่าคุณจะเป็น SME STARTUPS หรือ บุคคลทั่วไป ส่งโครงการเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อมภายใต้หัวข้อ “การจัดการขยะอาหาร” (Food Waste Management) เพื่อคว้ารางวัล "Shaper in Action: Waste Hero Awards" และโอกาสนำเสนอ "โครงการ" จัดการขยะสู่สาธารณชน  

รางวัล

 • ชนะเลิศ 100,000 บาท
 • รองชนะเลิศอันดับ 1 50,000 บาท
 • รองชนะเลิศอันดับ 2 30,000 บาท

เกณฑ์การตัดสินผู้ชนะ คือ เจ้าของโครงการเพื่อสังคม (CSR) ที่สามารถลดปริมาณขยะอาหาร และ/หรือสร้างมูลค่าจากขยะอาหารได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

 

รายละเอียดการสมัคร 

คำบรรยายโครงการไม่เกิน 500 คำ ** โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้: 

 • ปัญหา food waste ที่ต้องการแก้ไข 
 • อธิบายการจัดการและผลลัพธ์ 
  1. Input ประเภทขยะอาหารอินทรีย์ 
  2. Process กระบวนการจัดการของเสีย         
  3. Outcome ผลลัพธ์อันได้แก่ ปริมาณการลดของเสียและมูลค่าเพิ่มที่เกิดขึ้น         
  4. โอกาสขยายโครงการ (Scalability) ถ้ามี 
  5. ผลตอบแทนจากการลงทุน (Return on Investment) ถ้ามี 
 • ผู้สมัคร สามารถส่งเอกสารประกอบได้สูงสุดไม่เกิน 6 หน้าในรูปแบบ pdf (ขนาด: A4, แบบอักษร: 16pt) ** โดยรวมทุกหน้าใน 1 ไฟล์ 
 • ไม่มีค่าใช้จ่ายสำหรับการสมัคร
 • ผู้สมัครหนึ่งท่าน สามารถส่งได้ 1-3 โครงการ 

 

ระยะเวลาโครงการ

ก.พ. – 30 มิ.ย. 2564 รับสมัครผู้เข้าประกวด 
1 – 8 ก.ค. 2564 
คณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกผู้สมัครรอบแรก
9 ก.ค.   ประกาศรายชื่อผู้เข้ารอบ 50 โครงการ 
12 ก.ค.- 21 ก.ย. 2564 
กิจกรรมบ่มเพาะธุรกิจเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
สัปดาห์สุดท้ายของเดือน ก.ย. 2564  Demo Day 
สัปดาห์แรกของเดือน ต.ค. 2564 
การนำเสนอโครงการของผู้เข้ารอบ 10 ทีมสุดท้าย 
การนำเสนอโครงการของผู้เข้ารอบ 10 ทีมสุดท้าย 


ผู้รับผิดชอบโครงการ
นางสาวมาริสรา ศัตรูลี้  

โทรศัพท์ 065-535-6354 หากมีข้อสงสัยกรุณาติดต่อ info@thailandsustainability.com หรือ marisara.s@c-asean.org

สมัครเข้าร่วมโครงการ คลิก ...