Shaper in Action: Waste Hero Awards

Contest| 27 มกราคม 2564

ทุกปีเราสร้างขยะมูลฝอยในเมืองมากถึง 2.01 พันล้านตัน โดยมีขยะอย่างน้อย 33% ที่ไม่ได้รับการจัดการในรูปแบบที่ปลอดภัยต่อสิ่งแวดล้อม คาดว่าในปี 2593 ปริมาณขยะบนโลกจะเพิ่มมากขึ้นถึงสามเท่า โดยกว่า 23% ของปริมาณดังกล่าวมาจากภูมิภาคเอเชียตะวันออกและแปซิฟิก 

"Shaper in Action" โครงการสืบเนื่องโดยคณะผู้จัดงาน Thailand Sustainability Expo ปี 2563 ขอเชิญชวนผู้ประกอบการ SME ส่งโครงการเพื่อสังคมขององค์กรของตนเข้าประกวด (CSR) ภายใต้หัวข้อ “การจัดการขยะอาหาร” (Food Waste Management) เพื่อคว้ารางวัล "Shaper in Action: Waste Hero Awards" และโอกาสนำเสนอ "โครงการ" จัดการขยะสู่สาธารณชน  

รางวัล

 • ชนะเลิศ 100,000 บาท
 • รองชนะเลิศอันดับ 1 50,000 บาท
 • รองชนะเลิศอันดับ 2 30,000 บาท

เกณฑ์การตัดสินผู้ชนะ คือ เจ้าของโครงการเพื่อสังคม (CSR) ที่สามารถลดปริมาณขยะอาหาร และ/หรือสร้างมูลค่าจากขยะอาหารได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

 

รายละเอียดการสมัคร 

ผู้ส่งโครงการเข้าประกวด แสดงหลักฐานการจดทะเบียนนิติบุคคลในประเทศไทยเป็นระยะเวลาไม่ต่ำกว่า 12 เดือน 

คำบรรยายโครงการไม่เกิน 500 คำ ** โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้: 

 • กำหนดปัญหาที่ต้องการแก้ไข 
 • อธิบายการจัดการและผลลัพธ์ 
  1. Input ประเภทขยะอาหารอินทรีย์ 
  2. Process กระบวนการจัดการของเสีย         
  3. Outcome ผลลัพธ์อันได้แก่ ปริมาณการลดของเสียและมูลค่าเพิ่มที่เกิดขึ้น         
  4. โอกาสขยายโครงการ (Scalability) ถ้ามี 
  5. ผลตอบแทนจากการลงทุน (Return on Investment) ถ้ามี 
 • ผู้สมัคร สามารถส่งเอกสารประกอบได้สูงสุดไม่เกิน 6 หน้าในรูปแบบ pdf (ขนาด: A4, แบบอักษร: 16pt) ** โดยรวมทุกหน้าใน 1 ไฟล์ 
 • ไม่มีค่าใช้จ่ายสำหรับการสมัคร
 • ผู้สมัครหนึ่งท่าน สามารถส่งได้ 1-3 โครงการ 

 

ระยะเวลาโครงการ

ก.พ. – 30 มิ.ย. 2564

รับสมัครผู้เข้าประกวด 

1 – 8 ก.ค. 2564 

คณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกผู้สมัครรอบแรก

9 ก.ค.  

ประกาศรายชื่อผู้เข้ารอบ 50 โครงการ 

12 ก.ค.- 21 ก.ย. 2564 

กิจกรรมบ่มเพาะธุรกิจเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน 

สัปดาห์สุดท้ายของเดือน ก.ย. 2564 

Demo Day 

สัปดาห์แรกของเดือน ต.ค. 2564 

การนำเสนอโครงการของผู้เข้ารอบ 10 ทีมสุดท้าย 

การนำเสนอโครงการของผู้เข้ารอบ 10 ทีมสุดท้าย 


ผู้รับผิดชอบโครงการ
นางสาวมาริสรา ศัตรูลี้  

โทรศัพท์ 065-535-6354 หากมีข้อสงสัยกรุณาติดต่อ info@thailandsustainability.com  

สมัครเข้าร่วมโครงการ คลิ๊ก ...